Palyginti produktus ()

Makroflex PRO dėžė (16vnt.) + Pistoletas

63,52 € 50,82 €

Produkto atributai

Likutis: Yra

Vienkomponentės, puskietės, nuo drėgmės kietėjančios poliuretano putos, pasižyminčios puikiu uždarų ir atvirų porų balansu ir mechaniniu stipriu. Putas labai lengva naudoti specialiuoju putų pistoletų. Kietėdamos jos savaime išsiplečia nuo 2 iki 2,5 karto. Jos gerai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų, pvz., mediena, akmeniu, metalu ir pan. Gaminio sudėtyje nėra CFC išstumiančių dujų.
PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS Langų ir durų rėmų sandarinimas. Palangių tvirtinimas. Ertmių užpildymas. Ertmių apie vamzdžius užpildymas. Garso izoliacinių pertvarų įrengimas. Stogo konstrukcijų ir izoliacinių medžiagų plyšių sandarinimas.Sienų plokščių ir stogo čerpių sandarinimas.

PAVOJINGA!
H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.
H362 Gali pakenkti žindomam vaikui.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

Asmenims, kurie yra jautrūs diizocianatams, naudojant šį produktą gali kilti alerginė reakcija. Asmenys, kenčiantys nuo astmos, egzemos ar odos problemų, turėtų vengti kontakto, įskaitant odos kontaktą, su šiuo produktu. Šis produktas neturėtų būti naudojamas blogos ventiliacijos sąlygomis, išskyrus atvejus, kai dėvima apsauginė kaukė su dujų filtru (pvz., A1 tipas pagal EN 14387 standartą).
Produkto sudėtyje esantys tirpikliai naudojant garuoja, o garai gali sudaryti sprogstamuosius arba itin degius garų ir oro mišinius.
Nėščios moterys turi vengti įkvėpimo ir sąlyčio su oda.